↑ Επιστροφή σε Οργανωτικά

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Δικαιολόγηση Απουσιών

Ενημέρωση γονέων – Δικαιολόγηση απουσιών

O κηδεμόνας δικαιούται και πρέπει να έχει λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες απουσίες, τους λόγους και τις συνέπειες από τις απουσίες αυτές.

Για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαίο οι γονείς να γνωρίζουν τα παρακάτω:

α) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

β) Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

γ) Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

δ) Η φοίτηση του μαθητή είναι επαρκής κι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου όταν έχει μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο και μέχρι 50 δικαιολογημένες (σύνολο μέχρι 114). Οι απουσίες καταχωρούνται ανά ώρα.

Για λεπτομέρειες γύρω από το σύνολο των απουσιών των παιδιών σας, θα ενημερώνεστε από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-karea.att.sch.gr/wordpress/organizing/absences/